Shops
Alle winkels


Bij Steps zijn wij ons bewust van de impact van de kledingindustrie op de maatschappij en het milieu. Wij hebben daarom een MVO-beleid ontwikkeld en zijn vanaf de start in juli 2016 ondertekenaar van het Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding & Textiel. Op deze pagina kun je lezen waar duurzaamheid bij Steps voor staat, welke activiteiten wij hiervoor ondernemen en welke toekomstplannen wij hebben.

OVER STEPS

Steps is van oorsprong een Nederlands bedrijf met 60 shops in Nederland en België. De eerste Steps shop opende in 1976 in Nederland en in 1999 opende de eerste shop in België. Sinds 2020 is Steps onderdeel van de NXT Fashion B.V, een sterk groeiend modebedrijf in de Benelux, met activiteiten in heel Europa.

Steps inspireert vrouwen de beste versie van zichzelf te zijn. Niet door het volgen van elke trend, maar door het samenstellen van haar eigen stijl. Steps wil elke vrouw laten stralen door haar in haar kracht te zetten. Prints en sprekende kleuren zijn hierbij onmisbaar en een belangrijk onderdeel daarvan is ons icoonproduct: de jurk. Bij Steps handelen en denken we vanuit de volgende kernwaarden: VROUWELIJK - SPRANKELEND – KRACHTIG – BEWUST.
STEPS & DUURZAAM ONDERNEMEN

Steps is vanaf de start in juli 2016 ondertekenaar van het Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding & Textiel. Vanuit dit Convenant hebben wij voor Steps een Plan van Aanpak gemaakt voor onze MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) doelstellingen. Ieder jaar wordt dit Plan van Aanpak geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, in samenspraak met het secretariaat van het Convenant.

In ons MVO-beleid verwoorden wij onze ambities ten aanzien van onze bijdrage aan het retail landschap, waarbinnen duurzame principes sterk verweven zijn in onze bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur. Het doel daarbij is om onze producten te produceren onder eerlijke en milieuvriendelijke omstandigheden en met respect voor de mensen die hun tijd en energie besteden aan de NXT Fashion B.V. / Steps organisatie. Daarbij streven we naar het welzijn van onze directe en indirecte werknemers binnen hun werkomgeving, focussen we op het verminderen van onze ecologische voetafdruk en willen we de mensen werkzaam in de kleding- en textielindustrie inspireren om te streven naar een meer leefbare maatschappij.

Alle leveranciers waar wij mee samenwerken ontvangen documenten over ons MVO-beleid en worden ook gevraagd een verklaring te ondertekenen en retourneren waarin zij bevestigen kennis genomen te hebben van deze documenten en de intentie te hebben onze standaarden te volgen. Alle documenten worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast of ge-update en opnieuw gedeeld met de leveranciers. Bij 'MEER WETEN' kun je al deze documenten inzien.
ONS MVO-BELEID IN DE PRAKTIJK

Hoe zorgen wij er nu voor dat we duurzaam en bewust bezig zijn in ons dagelijks werk?

Een groot deel van de risico’s in onze kledingindustrie is te vinden in het proces van ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Daar kan de impact voor het vermijden of verbeteren van mogelijke risico’s tot schade aan maatschappij en milieu groot zijn.
Om die reden hebben wij ons gehele werkproces -van ontwerpen van onze collectie tot levering in onze winkels- uitgeschreven in een ‘eigen inkooppraktijken risico matrix’. In dat overzicht geven we aan welke risico’s er kunnen zijn in welke stap van het proces, wat de mogelijkheden zijn om deze risico’s te vermijden en wie die verantwoordelijkheid heeft op dat moment in het proces. Zo kun je denken aan de fase van ontwerpen waarin de designer een kledingstuk ontwerpt met in het achterhoofd houdend de mogelijke keuze voor een duurzamer materiaal. Zo’n duurzamer materiaal heeft misschien andere eigenschappen in het verwerken van de stof, het kan soepeler vallen of juist niet, waar de designer in die fase dan al rekening mee kan houden. Maar ook in het proces van het ontwikkelen van de collecties of de order- en productieplanning zijn er risico’s benoemd en mogelijkheden om deze te vermijden. Als een inkoper bijvoorbeeld niet tijdig een order ingeeft, dan zal de leverancier korter de tijd hebben om de productie te realiseren wat tijdsdruk met zich meebrengt. Die tijdsdruk kan weer zorgen voor ongewenst overwerk, of slechte planning aan de kant van de leverancier waardoor fabrieken overvol raken, wat weer risico’s met zich mee kan brengen op het vlak van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Om onze directe werknemers in dit proces (ook wel het Buying Merchandise & Design oftewel BMD-proces genoemd) te informeren over de risico’s in hun werkproces hebben we een regelmatig overleg (iedere 4-6 weken). Daarin worden doelstellingen besproken die we hebben gesteld voor bijvoorbeeld het vergroten van het aandeel duurzamere materialen in onze collecties of op het vlak van samenwerking met minder leveranciers, om zo meer transparantie te krijgen in onze toeleveringsketen. Hoe meer transparantie, hoe meer inzicht in mogelijke risico’s en hoe meer kans om deze, in samenwerking met de leveranciers, te vermijden of verbeteren.

Vanuit NXT Fashion B.V. hebben wij voor ieder merk, dus ook voor Steps, een MVO-coördinator. Deze maakt ook onderdeel uit van een overkoepelende NXT Fashion B.V. MVO werkgroep. Deze groep komt regelmatig (gemiddeld 2x per maand) samen om de MVO-doelstellingen op groepsniveau te bespreken, waar nodig procedures op te stellen en die verder te integreren in de bedrijfsvoering van ieder merk. Die integratie gaat per merk via het regelmatige overleg van de MVO-coördinator met de betrokken collega’s op de verschillende afdelingen zoals design, inkoop en productie. De algemene NXT Fashion B.V.procedures die gevolgd moeten worden ten aanzien van bijv. het leveranciersbestand of de richtlijnen voor het vergroten van het aandeel duurzame materialen, worden dan ook met die collega’s gedeeld en besproken.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten (2 á 3 keer per jaar) voor de diverse inkoop en designteams van alle NXT Fashion merken waarin de MVO-onderwerpen en doelstellingen besproken worden. Deze bijeenkomsten worden door leden van de directie bijgewoond om zo het belang van het duurzaam ondernemen te benadrukken en dus het draagvlak voor MVO te vergroten.

Wij hebben ook lokale MVO-collega’s in de landen waar wij een eigen productiekantoor hebben, te weten Hong Kong/China, India en Turkije. Zij zijn fulltime bezig met MVO gerelateerde werkzaamheden, zoals het bezoeken van onze productielocaties voor het monitoren van de werkomstandigheden en het werken met de leveranciers aan mogelijke verbeteringen. Ook komen deze collega’s een aantal keer per jaar naar onze kantoren in NL om met de MVO-werkgroep te bespreken welke doelstellingen en acties er nodig zouden kunnen zijn. Deze collega’s bezoeken ook lokale trainingen op het vlak van verschillende MVO-onderwerpen, vaak georganiseerd door externe partijen of NGO’s, zoals, Fair Wear Foundation of Amfori BSCI, waardoor zij hun kennis kunnen vergroten en deze weer kunnen overbrengen aan onze leveranciers.
WAT ZIJN DE GROOTSTE RISICO’S IN ONZE TOELEVERINGSKETEN & HOE GAAN WE DAAR MEE OM?

Er zijn verschillende risico’s in onze keten, die te onderscheiden zijn in sociale risico’s en risico’s voor milieu- en dierenwelzijn. Het Convenant heeft de focus gelegd op 9 kernthema’s (in willekeurige volgorde):

Discriminatie en gender

Kinderarbeid

Gedwongen arbeid

Vrijheid van vakvereniging

Leefbaar loon

Veiligheid en gezondheid werkplek

Grondstoffen

Watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie

Dierenwelzijn
SOCIALE RISICO’S

Om in kaart te brengen welke risico’s het grootst zijn in onze productieketen hebben wij eerst gekeken waar het grootste aandeel van onze collecties geproduceerd wordt. Vervolgens hebben wij een risicoanalyse gemaakt per land. Daarin hebben we per thema/onderwerp beschreven wat de mogelijke risico’s zijn. Om die risico’s in kaart te brengen hebben we gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals landenstudies van bijvoorbeeld Fair Wear Foundation of informatie die te vinden is via de MVO-risicochecker.

Vervolgens hebben we gekeken naar de mate van ernst en waarschijnlijkheid om te beoordelen in welke mate het risico als prioriteit kan worden gezien. Een voorbeeld: In een land als India komt discriminatie meer voor dan in China. Discriminatie is een ernstig risico, maar komt dus minder waarschijnlijk voor in China en is zeer waarschijnlijk in India. Die analyse in combinatie met hoeveel wij produceren in India, wat slechts 2% is van onze totale inkoop volume, maakt dat wij Discriminatie niet als hoogste prioriteit hebben aangewezen.

85% van de productie voor Steps vond in 2018 plaats in de volgende landen: China (33%), Turkije (29%), Polen (17%) en Italië (6%). De overige landen hadden een aandeel van minder dan 5%.

Op basis van onze risicoanalyse, ons aandeel inkoop volume per land en een aantal risico’s die door het Convenant als prioriteit zijn aangewezen, hebben wij voor NXT Fashion B.V. en Steps de onderstaande risico’s nu als prioriteit benoemd: -Veiligheid en gezondheid werkplek
-Kinderarbeid
-Leefbaar loon
-Vrijheid van vakvereniging
-Grondstoffen

Een belangrijke doelstelling is dan ook in kaart te krijgen hoe de situatie betreft deze risico’s is in onze productielocaties. Door middel van audits & monitoring van onze eigen lokale MVO mensen of via 3e partijen (zoals bijv. Fair Wear Foundation of Amfori BSCI) bekijken we hoe de situatie is. We proberen zoveel mogelijk te vermijden dat fabrieken worden overspoeld met audits en kijken dus eerst of er al een audit rapport aanwezig is van een andere partij, zodat wij die als uitgangspunt kunnen gebruiken en monitoren ten opzichte van onze eigen standaarden. Waar nodig worden er met de leverancier/ fabriek verbeterpunten of suggesties besproken om risico’s te vermijden of te verbeteren. Dit monitoren is een continu proces, waarbij er afhankelijk van de situatie op meer of minder regelmatige basis een vervolg bezoek wordt gedaan.

In onze monitoring kijken we overigens niet alleen naar onze geprioriteerde risico’s, maar nemen we ook de overige risico’s en standaarden mee die wij beschreven hebben in onze Code of Conduct.

Een van de andere doelstellingen van NXT Fashion B.V. / Steps is het verkleinen van het leveranciersbestand, zodat we beter inzicht kunnen krijgen in onze productieketen. Steps werkte in 2017 nog samen met 80 leveranciers, waar dat in 2018 er nog 57 waren. Voor 2019 zullen wij nog verder reduceren en willen wij met maximaal 40 leveranciers samenwerken.
Veiligheid & gezondheid van werkplek

Veiligheid & gezondheid van werkplek zou volgens NXT Fashion B.V. en Steps een ‘recht’ moeten zijn voor iedere werknemer die onderdeel uitmaakt van onze keten. Dit onderwerp is voor ons een prioriteit omdat dit in de matrix van ernst en waarschijnlijkheid een risico is dat onomkeerbaar kan zijn. Dat wil zeggen dat een onveilige werk situatie blijvende gevolgen kan hebben voor iemands gezondheid. Een groot deel van onze productie vindt plaats in China en Turkije, waar vooral in dit laatste land het uitbesteden van productie aan meerdere productielocaties, zogenaamde ‘subcontracters’, erg gebruikelijk is. In dergelijke, vaak kleinere, productielocaties kunnen de Health & safety conditions onder onze standaard zijn. In China zijn er juist veel grotere productielocaties waar werknemers uit het binnenland vaak voor langere tijd verblijven om geld te verdienen, waarna zij rond Chinese New Year terugkeren naar hun familie in het binnenland. De opzet van deze faciliteiten kan door de massale opzet soms tekortschieten qua health & safety standaarden.

De health & safety standaarden worden gecontroleerd op basis van een checklist als onderdeel van het ‘audit report’, waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld vrije nooduitgangen of aanwezige brandblussers, maar ook naar voldoende faciliteiten op het gebied van medische hulp of een schone kantine.
Kinderarbeid

Een kind moet kind kunnen zijn en daarom willen wij kinderarbeid in onze toeleveringsketen vermijden en voorkomen. Een groot deel van onze productie vindt plaats in Turkije en daar is het gebruikelijk om de productie te verspreiden over meerdere ‘subcontracters’. Hierdoor ontstaat er minder inzicht in de toeleveringsketen en in de afgelopen jaren mede door (voornamelijk Syrische) vluchtelingen meer risico op kinderarbeid. Als we willen gaan werken met een nieuwe productielocatie doen wij een zogeheten ‘pre-audit’. Wordt er bij zo’n bezoek kinderarbeid geconstateerd, dan is dat een reden om niet met die productielocatie te gaan werken. We willen de actieve productielocaties (met name in Turkije) ook beter gaan begeleiden door duidelijker aan te geven wat wij van hen verwachten. Dan kun je denken aan een NXT Fashion B.V beleid specifiek op het onderwerp kinderarbeid dat wij nu aan het opstellen zijn in samenwerking met Fair Wear Foundation en Arisa en handvatten voor een formeel ‘age verification system’.
Om meer inzicht te krijgen nemen wij alsNXT Fashion B.V. (vertegenwoordigd door Miss Etam) deel aan het, door het ministerie van buitenlandse zaken (MINBUZA) geïnitieerde, project Bestrijding Kinderarbeid “Remedies Towards a better workplace”. Naast kinderarbeid wordt er binnen dit project ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van ‘tools’ om het inzicht dieper in onze keten te vergroten, aan thema’s als gebonden arbeid, gender discriminatie en sexual harrassment op de werkvloer en aan het opzetten of beter laten functioneren van ‘worker committees’ (werknemerscomités) en een klachtenmechanisme. Eén van de leden van onze NXT Fashion B.V. MVO werkgroep vertegenwoordigd in dit project de NXT Fashion B.V. merken.
Leefbaar loon

Iedere werknemer zou een voldoende basis inkomen moeten krijgen dat een leefbare situatie voor hem/haarzelf en zijn/haar familie mogelijk maakt. Leefbaar loon is wel een van de meest ingewikkelde thema’s binnen onze industrie. In ieder land en zelfs per regio binnen een land kunnen de standaarden op dat vlak anders liggen, wat het inzicht, de monitoring en standaardisering er niet makkelijker op maakt. Een groot deel van onze producties vinden plaats in China, waar het gebruikelijk is om uit te betalen op basis van ‘piece rate’, dus per stuk betaald worden. Dat maakt het lastig om te controleren of er uiteindelijk een leefbaar loon wordt betaald. Bij productie in Turkije is er door het vele gebruik van subcontractors ook niet altijd goed inzicht op het vlak van betaalde lonen.

Wij willen eraan werken om een leefbaar loon te waarborgen, vooral bij de leveranciers waar wij het grootste deel van onze productie inkopen. Dit willen we gaan doen door meer inzicht te vragen in onze inkoopprijzen en de opbouw daarvan, zodat we kunnen bekijken of het aandeel dat betaald wordt aan de werknemers voldoende is voor een redelijk leefbaar loon. Waar nodig zullen we de dialoog hierover met onze leveranciers aan gaan. Dit zal een proces zijn waarbij we willen starten met onze top leveranciers, dus waar we ons grootste productie aandeel hebben. Daarnaast zullen we inzicht moeten gaan verkrijgen in de standaarden van een redelijk leefbaar loon op die productielocaties. Om dat inzicht te krijgen zullen we waar mogelijk informatie gaan inwinnen bij externe partijen, zoals bijvoorbeeld CNV die ook wereldwijd werkzaam zijn op het vlak van lonen. Via een van de andere NXT Fashion B.V. merken Expresso loopt er nu ook een pilotproject Leefbaar Loon bij hun productielocaties in Macedonië.

Vrijheid van Vakvereniging

Ook dit is, net als Leefbaar loon, een zeer complex onderwerp. We hebben hierbij te maken met verschillen per land, waar regeringen en culturen een grote rol kunnen spelen. Maar het is van groot belang dat werknemers samen hun stem kunnen laten horen over hun arbeidsomstandigheden en eventueel kunnen onderhandelen over hun rechten en werkomstandigheden, zodat er ook een grotere kans bestaat dat hun situatie en rechten zal verbeteren op andere vlakken. Mede daarom is dit onderwerp ook vanuit het Convenant als prioriteit benoemd. In China is het bijvoorbeeld verplicht om je als werknemer aan te sluiten bij de door de Chinese overheid aangewezen vakbond en is het niet toegestaan om een andere vakbond op te richten. De vraag is dus hier hoe groot de vrijheid van vakvereniging werkelijk is. Op dit moment hebben wij nog geen volledig overzicht waar al een goedwerkende sociale dialoog bestaat tussen werknemers en management, dus willen wij als prioriteit dit in kaart gaan brengen. Dit willen wij inventariseren door middel van de eerdergenoemde audits en monitoring en door het uitsturen van een vragenlijst naar onze huidige leveranciers, waar specifieke vragen gesteld worden over dit onderwerp en hun situatie op dat vlak. In de toekomst zullen wij dan op basis van deze inventarisatie kijken waar volgende stappen wenselijk zijn en met behulp van welke relevante externe partijen wij die zouden kunnen maken.MATERIALEN & GRONDSTOFFEN

Voor onze materialen en grondstoffen hebben we ook een aantal analyses gemaakt.

Zo hebben we per materiaal een overzicht van de risico’s op het vlak van mogelijk gebruikte chemicaliën in het productieproces. En we hebben gekeken hoe groot het aandeel is in onze collecties van alle gebruikte materialen. Op basis van het grootste aandeel hebben we 3 materialen aangewezen als prioriteit om te kijken of we daar kunnen groeien in het gebruik van duurzamere alternatieven. Daarvoor hebben we ook een document opgesteld met ‘guidelines’, waarin staat aan welke duurzamere alternatieven wij de voorkeur geven. Onze inkopers en ontwerpers bespreken deze ‘guidelines’ met onze leveranciers en vragen hen te ‘sourcen’ naar deze duurzamere opties.

Wij gebruiken bij Steps verder geen echt bont en hebben daar ook een verklaring voor getekend bij de Bont voor Dieren. Ook gebruiken wij geen angora en echt dons in onze collecties.

Op het gebied van het voorkomen van mogelijke schadelijke chemicaliën vragen wij, met name bij artikelen met een hoger risico in het productieproces, bij onze leveranciers testrapporten op van onze producties om te controleren of er voldaan wordt aan de standaarden op dit vlak. Ook testen wij regelmatig, op basis van steek proeven, zelf artikelen uit de ontvangen leveringen op chemicaliën.

De 3 kwaliteiten waar wij prioriteit op hebben gezet om duurzamere alternatieven voor te gebruiken zijn polyester, viscose en katoen en we zijn daar al stappen mee aan het maken.

Onze basis viscose artikelen zullen vanaf 2e helft 2019 geleverd worden in LENZING™ ECOVERO™. Onze T-shirts in 100% cotton zullen vanaf 2e helft 2019 gemaakt zijn van GOTS gecertificeerd organic cotton. Ook brengen wij vanaf najaar 2019 een aantal duurzamer geproduceerde denims in de collectie. Deze artikelen zijn in onze webshop te herkennen aan de groene S:

Op onze Duurzamere Materialen pagina vind je nog meer informatie over deze duurzamere materialen en artikelen.

Wij hebben voor al onze MVO-doelstellingen een zogeheten ‘Roadmap Sustainability 2025’ opgesteld. Daarin geven wij per onderwerp/thema aan welke stappen wij per jaar willen maken in de komende jaren. Deze ‘Roadmap’ zal jaarlijks geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld qua doelstellingen. Wil je hier meer gedetailleerde informatie over dan kun je een mail sturen naar: mvo@steps.nl
WAT ALS ER IETS TE MELDEN IS?

Het kan voorkomen dat een werknemer in onze productieketen te maken krijgt met misstanden. Bijvoorbeeld dat er geen ruimte wordt gegeven (door de werkgever) om zich aan te sluiten bij een vakvereniging om via die weg de stem te laten horen als het gaat om de werkomstandigheden, of als er structureel sprake is van overwerk zonder daarvoor een extra vergoeding te ontvangen.

De werknemer kan dan gebruik maken van het klachtenmechanisme dat wij als ondertekenaar van het Convenant kunnen aanbieden. De werknemer kan dan contact opnemen en melding maken van de klacht(en). Zij kunnen dit individueel doen of zich laten vertegenwoordigen door een organisatie die namens hen optreedt. De klachten- en geschillencommissie zal de klacht(en) vervolgens gaan behandelen.

Op dit moment zitten wij nog in het proces om al onze leveranciers en hun werknemers te informeren over de mogelijkheid van het indienen van een klacht via deze weg. Wij gaan hen informeren via een ‘worker information sheet’ waarin staat beschreven waar zij terecht kunnen met hun klacht(en).

Een klacht kan mogelijk ook via een van de NGO’s, bijvoorbeeld Fair Wear foundation of Amfori BSCI, ingediend worden. Omdat wij binnen NXT Fashion B.V. een aantal gemeenschappelijke leveranciers hebben, zal ook via die weg een klacht onder de aandacht gebracht kunnen worden. Enkele van de NXT Fashion B.V.merken zijn namelijk aangesloten bij Fair Wear Foundation of Amfori BSCI.
Je leest hier meer over bij “Met wie werken wij samen?”.

Uiteraard is de doelstelling om de klacht te gaan bekijken, bespreken en uiteindelijk op te lossen in samenspraak met de betrokken partijen.
MET WIE WERKEN WIJ SAMEN

Om onze inspanningen op het vlak van duurzamer ondernemen te ondersteunen, maken wij gebruik van de kennis en expertise van verschillende externe partijen. Om te beginnen werken we nauw samen met het secretariaat van het Convenant voor Duurzame Kleding & Textiel. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten waarbij kennis wordt gedeeld, advies wordt gegeven en soortgelijke bedrijven met elkaar in contact worden gebracht om ervaringen te delen.

Daarnaast werken wij samen met organisaties als Modint, de brancheorganisatie die ook veel bijeenkomsten en workshops organiseert op het vlak van duurzamere materialen of circulair ondernemen. Ook zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie VGT/InRetail en kunnen wij, afhankelijk van het onderwerp, externe partijen consulteren, zoals Solidaridad, Unicef, CNV of FNV.

Uiteraard werken wij samen met de andere merken binnen NXT Fashion B.V.. Enkele hiervan zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation, Amfori BSCI of het Bangladesh Accord. Wij zijn ondertekenaar van het Convenant Duurzame Kleding & Textiel, maar Steps is nog niet aangesloten bij een organisatie als de Fair Wear Foundation of Amfori BSCI. Momenteel wordt onderzocht welke partij de beste partner zou kunnen zijn voor alle NXT Fashion B.V. merken.

Via de andere NXT Fashion B.V. merken, of door de samenwerking van externe partijen met het secretariaat van het Convenant, maken wij en onze lokale collega’s echter wel gebruik van de ondersteuning van deze partijen door middel van bijvoorbeeld het bijwonen van workshops of trainingen.MEER WETEN?

Ben je geïnteresseerd in een specifiek onderwerp van ons MVO-beleid en wil je hier meer over lezen? Download dan de documenten hieronder.

FNG - JAARVERSLAG 2018 (pagina 65-95)

FNG - CSR POLICY

FNG – INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT - 2019

FNG – INTERNATIONAL DECLARATION OF LIABILITY COC - 2019

STEPS – PRODUCT GUIDELINES - 2019

FNG – RESTRICTED SUBSTANCES LIST - 2018

FNG – MATERIAL RISK ANALYSIS 3.0 - 2018

Heb je een andere vraag over hoe wij bij Steps werken aan duurzamer ondernemen, dan kun je mailen naar: mvo@steps.nl

Voeg toe aan startscherm

Om deze website aan je startscherm toe te voegen, klik op .